Star Wars Fanonpedia

💪 Starcie gigantek trwa!
Oddaj głos na swoją faworytkę

CZYTAJ WIĘCEJ

Star Wars Fanonpedia
Advertisement
Autor:Cashao
Fanon alternatywny
alternatywy
Artykuł polecany na grudzień 2019Poziom 2 (10 000+ bajtów)

Nowa Republika (znana też jako Nowa Republika Galaktyczna) to państwo powstałe w oparciu o struktury Sojuszu dla Przywrócenia Republiki oraz nawiązujące do tradycji Starej Republiki i Republiki Galaktycznej. Charakteryzowała ją przede wszystkim liberalna demokracja parlamentarna, (początkowo) dość duży stopień decentralizacji władzy i niechętne stanowisko w kwestii militaryzmu. Zmagała się z licznymi kryzysami na przestrzeni lat i pod ich wpływem ewoluowała, stopniowo tworząc skomplikowany system, który znacząco odszedł od wolnościowych ideałów założycieli państwa.

Historia

Geneza i powstanie państwa

Upadek Republiki Galaktycznej doprowadził zaniku demokracji w Galaktyce. Ścigano Jedi i eliminowano separatystów zaprowadzając nowy ład i kończąc dogasający konflikt. Rządy nowopowstałego Imperium Galaktycznego swą dyktatorską polityką zniechęcały wielu obywateli do nowego państwa. Charakterystycznymi cechami tych czasów były absolutna cenzura, obowiązek powszechnej służby wojskowej, duża swoboda działań policji i wojska oraz wysokie podatki. Tępiono przy tym legalną opozycję. Ostatnim jej bastionem był Senat Imperium, który został rozwiązany tuż po oddaniu Gwiazdy Śmierci do użycia.

W międzyczasie powstała nielegalna opozycja składająca się z licznych grup społecznych niechętnych Imperium. Stopniowo znaczna część nielegalnej opozycji została zjednoczona pod sztandarem Sojuszu Rebeliantów, który w bitwie o Yavin (0 ABY) zadał znaczny cios Imperium niszcząc Gwiazdę Śmierci. Nieudana próba zlikwidowania rdzenia rebelii na Hoth w 3 ABY doprowadziła do eskalacji walk. Wkrótce Imperium otrzymało cios pod Endorem tracąc Drugą Gwiazdę Śmierci, Imperatora Palpatine'a, Dartha Vadera oraz superniszczyciel Executor. W połączeniu z ujawnieniem się konspiracji paru wyższych dowódców imperialnych doprowadziło to do rozpadu Imperium Galaktycznego.

Rebelianci wykorzystali tę sytuację, odbili Chandrilię i ustanowili na niej Nową Republikę. Młode państwo z wielkim trudem odpierało kontrofensywy wojsk imperialnych przez pierwsze lata swojego istnienia. Wrodzy generałowie nie byli jednak w stanie zadać decydującego ciosu ze względu na kryzys gospodarczy, powstania na swych terytoriach oraz taktykę wojny podjazdowej stosowaną przez dawną Rebelię. Republika stopniowo krok po kroku odbijała terytorium Galaktyki wykorzystując walki wewnętrzne w byłym dowództwie Imperium. W 18 ABY podpisano traktat pokojowy w Ansion między Resztkami Imperium, a Nową Republiką.

Okres po pokonaniu Resztek Imperium

W tym samym roku wystąpiły pierwsze problemy w dowództwie NR. Politycy rządzący Senatem chcieli odsunąć Admirała Ackbara od stanowiska Naczelnego Wodza, które zajmował od czasu dymisji Mon Mothmy. Oficer ten posiadał jednak znaczną armię pod swą komendą, dlatego rozpoczęli gwałtowną demobilizację armii. Wtedy jednak pojawił się niespotykany dotychczas problem ogromnego bezrobocia, a przemysł zbrojeniowy w jednym momencie utracił cały popyt na swoją produkcję.

W międzyczasie rozpoczął się konflikt z Huttami. Początkowo miała ona charakter drobnych potyczek na pograniczu obu państw. Huttowie zmagali się wtedy z kryzysem finanasowym, a politycy republikańscy dostrzegli okazję do "szerzenia demokracji", powiększenia terytoriów swego państwa i likwidacji niezależności jaką dotychczas mieli Huttowie. Powtórna mobilizacja nie była możliwa po ostatnich działaniach, więc rząd zdecydował się na prowadzenie ograniczonej wojny. Ten sposób nie dawał rozstrzygnięcia i na granicy panował stan permamentnego niepokoju. Stopniowo jednak na nowo zmobilizowano armię i w krwawych walkach na wyniszczenie pokonano pod Toydarią znaczne siły Huttów.

To państewko załamało się gospodarczo, wybuchła tam socjalistyczna rewolucja, a władzę przejął Anaron Tarkin. Przeprowadził on błyskotliwą kontrofensywę odbijając Toydarię i niszcząc znaczne siły NR w kolejnej bitwie ponad Toydarią. Na tym jednak nie poprzestał i rozpoczął swój słynny Marsz na Coruscant. Tym samym zaczęła się seria krwawych kampanii, w trakcie których Nowa Republika niemal uległa zagładzie, Najwyższy Porządek był o krok od strategicznego zwycięstwa, Związek Socjalistycznych Republik Zewnętrznorubieżańskich poszerzył swe terytoria, Anaron Tarkin poległ, demokratyczność NR została ograniczona (tzw. "reforma 34 ABY"), a kilka ras zostało całkowicie wytępione. Dopiero w 44 ABY zapanował pokój, który miał zagwarantować brak walk na najbliższe lata.

Ustrój

Nowa Republika Galaktyczna była demokratyczną republiką. Mieszkańcy wybierali w wyborach pośrednich senatorów, którzy stawali się członkami Senatu Galaktycznego. Pierwotnie mieli kadencje dwuletnie. Potem jednak czas urzędowania wydłużono im do lat sześciu (od 29 ABY), a następnie urzędowali dożywotnio (od 34 ABY).

Senatorowie wybierali w wyborach kanclerza, który był następnie zatwierdzany przez galaktyczne referendum i rządził dożywotnio lub do czasu przegłosowania wotum nieufności względem niego. Kanclerz miał inicjatywę ustawodawczą, był głową państwa i miał prawo zawetować raz na 12 miesięcy jedną ustawę. Senat natomiast omawiał projekty ustaw i je uchwalał w głosowaniu Senatu.

Największa partia lub koalicja partii miała utworzyć rząd, którego szefem był premier. Rząd wymagał zatwierdzenia przez opozycję w Senacie i Kanclerza (do 34 ABY), potem tylko przez conajmniej jedną z tych instytucji (od 34 ABY). Rząd zajmował się realizacją polityki Nowej Republiki Galaktycznej. W przypadku niedyspozycyjności kanclerza, zastępował go premier.

Sądownictwo było niezależne od władzy rządu i było wybierane przez opozycję oraz kanclerza. Od 34 ABY jednak sędziowie wymagali zatwierdzenia przez premiera, a minister sądownictwa był jednocześnie najwyższym zwierzchnikiem Sądu Nowej Republiki. Wyjątkiem byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy nikomu nie podlegali i byli wybierani przez dziedziczną Komisję Sądową, w skład której wchodziła dziesiątka najstarszych sędziów, którzy na czas elekcji "podlegali wyłącznie historii". Trybunał Konstytucyjny sprawdzał czy działania Senatu są zgodne z Konstytucją i w wypadku niezgodności miał prawo zawetowaniu uchwały, niezaaprobowania prezydenta lub niezaakceptowania rządu.

W trakcie wojny lub stanu wojennego rząd powinien mianować jednego z najwyższych czynnych oficerów Naczelnym Wodzem. Posiadałby on władzę dyktatorską na czas sześciu miesięcy lub do czasu ewentualnego jednogłośnego odwołania go przez Trybunał Konstytucyjny oraz Kanclerza lub/i Premiera.

Społeczeństwo

Społeczeństwo Nowej Republiki było bardzo niejednolite i różnorodne. Składały się na nie niemal wszystkie rasy w Galaktyce, przy czym istotną pozycję dalej mieli ludzie (acz nie dominującą jak za czasów Imperium). Kalmarianie, Twi'lekowie, Sullustianie i inne rasy, które były zaangażowane w rebelię otrzymały przywileje gospodarcze i polityczne. Rasizm z czasów imperialnych przestał istnieć. Nowa Republika była przede wszystkim liberalnym państwem, w którym szanowano prawo nietykalności osobistej i majątkowej, nie istniała cenzura, a pluralizm polityczny sprawnie się rozwijał.

Warto dodać, że działalność przestępczość w dużej mierze była skutecznie zwalczana. Wyjątkiem były regiony, gdzie władze lokalne legalizowały działalność niektórych drobnych organizacji przestępczych, pobierając jednocześnie od nich podatki i łapówki. Wpływało to dość negatywnie na moralność i standardy życia w niektórych biedniejszych światach Rubieży.

Gospodarka

Handel w Nowej Republice przez dłuższy czas miał charakter wolnorynkowy. Cła międzysektorowe zostały wprowadzone dopiero w 44 ABY. Nowo utworzone przedsiębiorstwa były zwolnione z płacenia podatków przez dwa lata lub więcej, jeżeli otrzymały zgodę władz lokalnych i zatwierdzenie przez Senat. Wszystkie towary luksusowe były objęte wysokimi akcyzami zgodnie z tzw. "reformą 34 ABY".

W sytuacjach kryzysowych wprowadzano nowe podatki lub wypuszczano obligacje rządowe. W trakcie wojny trwającej od 29 ABY do 39 ABY rząd i senat przejęły totalną kontrolę nad gospodarką, mając jednocześnie prawo do jej centralnego planowania i wprowadzania dystrybucji i rekwizycji żywności oraz wszelakiej własności. Od 39 ABY zaprzestano tej praktyki. Ponowne jej uruchomienie mogło mieć miejsce tylko w wypadku jednogłośnej akceptacji wprowadzenia artykułu 57 przez rząd, kanclerza i senat oraz przegłosowania tego w powszechnym referendum 2/3 głosów.

Oficjalnie władza centralna NR nie tolerowała jakiejkolwiek nielegalnej działalności gospodarczej. W celu jej zwalczania powstała Komisja Porządkowa, która likwidowała wszelakie przejawy takowej działalności. W jej skład przeważnie wchodzili dawni żołnierze Rebelii, którzy byli przemytnikami w czasach Imperium.

Siły Zbrojne

Nowa Republika w większości odziedziczyła swe Siły Zbrojne po Sojuszu Rebeliantów. Personel, sprzęt, logistyka, taktyka, organizacja itp. do 18 ABY pozostały w dużej mierze niezmienione. Próby Giala Ackbara mające na celu zreformowanie wojsk były mało efektywne i udało mu się jedynie zwiększyć nasycenie krążownikami produkowanymi na Mon Calamari w jednostkach floty. Demobilizacja w 18 ABY pozwoliła na zwiększenie poziomu wyszkolenia i doświadczenia w personelu wojskowym oraz pozbycie się przestarzałego sprzętu. Wraz z nią oraz następnymi reformami, nacisk został przeniesiony z małych, samodzielnych komórek bojowych na średniego rozmiaru grupy bojowe skoncentrowane w okół conajmniej jednego krążownika MC80a oraz wyspecjalizowane oddziały komandosów.

Po wielkiej wojnie zakończonej w 44 ABY, wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej. Armia i Flota głównie służyły w roli garnizonowej. Utrzymywano dość spore garnizony lądowe na licznych planetach. Armia bojowa składała się z droidów bojowych, klonów Altena Raxe i doświadczonego personelu wojskowego. Poborowi głównie służyli w garnizonach i rzadko brali udział w operacjach poza ich rodzimą planetą. Flota odeszła od doktryny średnich grup krążownikowych. Jej flota głównie składała się z prostych w produkcji średnich niszczycieli. Stanowiły trzon marynarki i najczęściej operowały w szwadronach liczących po 2-10 sztuk. Lotnictwo było drugim najbardziej elitarnym ramieniem Sił Zbrojnych i nie miało oficjalnie obowiązku służby garnizonowej (w praktyce ją miało, ale nazywano ją "praktyką patrolową"). Ustępowało jedynie Siłom Specjalnym, które przewyższały wszystkie pozostałe człony Sił Zbrojnych w wyposażeniu, doświadczeniu i sprzęcie.

Advertisement