FANDOM


Autor: Mustafar29
Kanon
kanon

Unia Galaktyczna była państwem federalnym powołanym w miejsce pozostającej w stanie rozpadu Nowej Republiki przez działaczy Ruchu Oporu w ramach opozycji względem zjednoczonych sił Najwyższego Porządku i Ostatecznego Porządku.

Władza Unii Galaktycznej była sprawowana w ramach republikańskiej formy rządów, demokratycznego reżimu politycznego i federacyjnego ustroju terytorialno-prawnego oraz systemu prezydenckiego pomimo faktycznego braku urzędu prezydenta. Wielki nacisk kładziono także na władze lokalne, podzielone według poszczególnych obszarów galaktyki.

System polityczny Edytuj

Władza lokalna Edytuj

System polityczny Unii Galaktycznej uznawał tylko sześć terytoriów, tj. Światy Jądra, Kolonie, Wewnętrzne Rubieże, Obszar Ekspansji, Środkowe Rubieże i Zewnętrzne Rubieże. W każdym z nich aplikowano trójpodział władzy z wyłączeniem gałęzi sądowniczej, sprawowanej w ramach jednolitego systemu w całej galaktyce.

Legislatywa Edytuj

Władzę ustawodawczą sprawowały Zgromadzenia Terytorialne (np. Zgromadzenie Terytorialne Zewnętrznych Rubieży), w którym każdej planecie należącej do danego regionu przypisano jedno miejsce. Członkowie miejscowej władzy ustawodawczej nie mogli być związani z partiami politycznymi, tak by być uważanymi za dyplomatów, a nie polityków. Choć prawo nie określało sposobu wyborów, stanowczo zalecano, aby byli członkowie byli wybierani w głosowaniu powszechnym.

Skład zgromadzeń nie był stały, a zatem zmieniał się w zależności od liczby planet członkowskich. Posada członka nie była odnawialna, tak by ich prywatne interesy nie były przedkładane ponad dobro wspólne.

Zakres obowiązków przypisanych Zgromadzeniom Terytorialnym był ściśle ograniczony, a ich główne zadanie polegało na wyborze 10 przedstawicieli, z których każdy pochodził z innego świata, do składu wyższej izby parlamentu.

Egzekutywa Edytuj

Gałąź wykonawcza została zredukowana do urzędu Wielkiego Moffa, wybieranego w głosowaniu powszechnym spośród wszystkich planet sprzymierzonych na danym terytorium. Wielki Moff zarządzał swoim biurem iw razie potrzeby reprezentował terytorium. Z urzędu moffa zrezygnowano ze względu na stosunkowo niewielką liczbę zamieszkałych planet krążących w jednym układzie.

Władza centralna Edytuj

Legislatywa Edytuj

Władza ustawodawcza była sprawowana przez Parlament Galaktyczny, który podlegał systemowi dwuizbowemu, obejmującemu następujące izby:

Izba Deputowanych Edytuj

Izba Deputowanych była izbą niższą, złożoną łącznie z tysiąca posłów, wybieranych spośród kandydatur zgłoszonych przez partie. Przynależność parlamentarna nie odgrywała roli przy ich wyborze, nie licząc zasady, że jedno terytorium mogło okupować nie więcej niż 30% kandydatur przedłożonych przez dany komitet.

Izba Reprezentantów Edytuj

Izba Reprezentantów była izbą wyższą, złożoną z sześciu tysięcy bezpartyjnych przedstawicieli, każdy w imieniu innej planety, której kadencja nie była odnawialna. Planety, których emisariusz miał wejść do domu, wybierane były przez zgromadzenia terytorialne spośród swoich radnych, z których każda miała do obsadzenia tysiąc miejsc.

Zgodnie z Najwyższą Kartą Unii Galaktycznej Izba Reprezentantów miała reprezentować interesy lokalnych planet, a nie partii politycznych.

Izba Reprezentantów wypełniła również misję kontrolną, rozstrzygając, czy oskarżyć władze o naruszenie. Gdy oskarżenie zostało rozstrzygnięte, prośba została wysłana do Rady Najwyższej Karty Unii Galaktycznej.

Legislacja Edytuj

Izba niższa zbierała się co drugi tydzień, a wyższa – co trzy miesiące. Inicjatywa ustawodawcza należała do Zgromadzeń Terytorialnych i obu izb. Obradom obu przewodniczył przewodniczący, wybierany jednorazowo podczas kadencji Izby Deputowanych (chyba że nastąpiłoby odwołanie), podczas urząd Przewodniczącego Izby Reprezentantów był przekazywany przedstawicielowi innego terytorium na każdej kolejnej sesji.

Każdy projekt był najpierw rozpatrywany przez Izbę Deputowanych. Po przegłosowaniu zostawał przekazany Izbie Reprezentantów, która mogła zgłosić sprzeciw większością absolutną lub zatwierdzić projekt w wersji z dnia jego przekazania, głosując większością absolutną lub nie zajmując stanowiska. Praktycznie to pierwsze nie zdarzało się często, biorąc pod uwagę, że trudno było zebrać połowę głosów. W przypadku braku sprzeciwu projekt zostawał ostatecznie przekazany Galaktycznemu Komisarzowi, a w przypadku sprzeciwu – odsyłany z powrotem do Izby Deputowanych, która mogła przyjąć poprawki lub odrzucić je 2/3 głosów, choć to ostatnie miało miejsce stosunkowo rzadko.

Po rozpatrzeniu przez Parlament w powyższy sposób ustawa została przekazana Komisarzowi Galaktycznemu, któremu przysługiwało prawo weta. Weto mogło zostać odrzucone przez Izbę Reprezentantów jedynie 50% większością głosów po rozpatrzeniu, a nie przegłosowaniu przez Izbę Deputowanych. Ta reguła praktycznie podporządkowywała każdy akt prawny woli Komisarza Galaktycznego, chyba że postanowili inaczej politycy bezpartyjni, których interesy były bardzo zróżnicowane.

Egzekutywa Edytuj

Władzę wykonawczą sprawowała Komisja Galaktyczna, będąca swego rodzaju gabinetem. Komisarz Galaktyczny, osoba kierująca Najwyższą Komisją Galaktyczną, która była jednocześnie głową państwa i szefem rządu, była wybierana w głosowaniu powszechnym, co czasami prowadziło do tego, że pochodził z innej partii niż ta, która zajmowała większość miejsc w Izba Deputowanych. Po wybraniu komisarz powołał skład Najwyższej Komisji Galaktycznej bez konieczności przeprowadzania konsultacji z władzą ustawodawczą. Późniejsza ewentualna zmiana któregokolwiek urzędu wymagała jednak zgody Izby Reprezentantów.

Komisarz Galaktyczny otrzymał pozwolenie na wydanie szerokiego zakresu dekretów, ale wszystkie w granicach prawa. To rozwiązanie niejednokrotnie sprzyjało kłótniom między nim a Izbą Deputowanych. Mimo że to Najwyższy Komisarz wetował ustawy, równowaga została zachowana, ponieważ ostateczną decyzję pozostawiano zawsze Izbie Reprezentantów, części parlamentu pomimo braku afiliacji politycznych.

Komisja Galaktyczna została podzielona na departamenty, z których każdy był nazywany Komisją, a każdy komisarz zarządzał jednym z nich. Skład komisji prezentował się następująco:

  • Komisarz Galaktyczny
  • Komisarz ds. Militarnych
  • Komisarz ds. Administracyjnych
  • Komisarz ds. Kulturalnych
  • Komisarz ds. Gospodarczych
  • Komisarz ds. Oświatowych
  • Komisarz ds. Zagranicznych
  • Komisarz ds. Zdrowotnych
  • Komisarz ds. Wewnętrznych
  • Komisarz ds. Społecznych

Nie było posady zastępcy Komisarza Galaktycznego. W przypadku śmierci obecnego szefa rządu na jego miejscu stawał przewodniczący Izby Reprezentantów do czasu, gdy sama Izba Reprezentantów wybierała jego następcę na pełnienie funkcji do końca kadencji, jednak wtenczas nie można było wprowadzić zmian w składzie Komisja Galaktyczna.

Jurysdykcja Edytuj

Prokuratura Edytuj

Chociaż prawnie uważana za jednostkę wykonawczą, Prokuratura była odpowiedzialna za Policję Galaktyczną. Prokurator Generalny zostawał wybierany przez Izbę Reprezentantów bez przynależności politycznej i stał na czele Prokuratury przez okres dwóch lat bez możliwości przedłużenia.

Sądy Edytuj

Sądy galaktyczne, w sumie sześć (po jednym z każdego terytorium), podzielone na wydziały, zostały ustanowione w celu rozpatrzenia spraw międzyplanetarnych w przypadku braku porozumienia co do planety, na której należy rozwiązać problemy prawne. Najwyższy Sąd Galaktyczny rozpatrywał odwołania od wyroków wydawanych przez niższe organy oraz osądzała władze centralne.

Sędziowie wchodzący w skład sądów byli wybierani losowo spośród tych zgłoszonych przez pojedyncze planety, na których praworządność nie była uważana za zagrożoną, na trzy lata. Prezes Najwyższego Sądu Galaktycznego był wybierany losowo spośród ogółu sędziów na okres jednego roku. Pod nadzorem Parlamentu i Komisji Galaktycznej losowanie było aranżowane przez Prokuratora Generalnego.

Rada Najwyższej Deklaracji Unii Galaktycznej Edytuj

Składająca się z pięćdziesięciu sędziów Naczelnego Sądu Galaktycznego, wybieranych losowo, i tylu samo osób zasiadających w Izbie Reprezentantów, wybieranych przez izbę niższą, Rada Najwyższej Deklaracji Unii Galaktycznego rozpatrywała kwestie prawne w zakresie zgodności z Najwyższą Kartą Unii Galaktycznej i takie, które wymagały interpretacji poszczególnych ustępów. Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy mogłaby wystąpić Najwyższa Komisja Galaktyczna, Parlament (jedno stanowisko musiało zostać zatwierdzone przez obie izby) i Najwyższy Sąd Galaktyczny.

Pojawienia Edytuj

Przypisy

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.